How To

Do one of the following: To install the program immediately, click Open or Run, and then follow the instuctions on your screen

Do one of the following: To install the program immediately, click Open or Run, and then follow the instuctions on your screen

Do one of the following: To install the program immediately, click Open or Run, and then follow the instuctions on your screen

Do one of the following: To install the program immediately, click Open or Run, and then follow the instuctions on your screen

Do one of the following: To install the program immediately, click Open or Run, and then follow the instuctions on your screen

Operating Manual

 • 1

  ก่อนทำการติดตั้งสายพาน ควรปรับมูลเล่ย์สองข้างเข้าหากัน เพื่อลดความตึงและง่ายต่อการติดตั้งสายพาน ไม่ควรใช้ของแข็ง หรือของมีคอมงัดสายพานเข้าร่องมูลเล่ย์เนื่องจากจะทำให้สายพานเสียหายและส่งผลให้อายุการใช้งานของสายพานลดลง

 • ควรตั้งมูลเล่ย์ให้ตรงกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเนื่องจากการตั้งมูลเล่ย์ไม่ตรงกันจะทำให้สายพานบิดตัว และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการส่งกำลังลดลงและสายพานเสียเร็ว

  2
 • 3

  หากร่องมูลเล่ยมีการสึกหรอจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการส่งกำลังของสายพานลดลง เนื่องจากสายพานจะจมมูลเล่ย์ควรเปลี่ยนมูลเล่ย์ใหม่

 • หากใช้สายพานมากกว่า 1 เส้นต่อจุดการใช้งาน การเปลี่ยนสายพานควรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด และไม่ควรใช้สายพานต่างยี่ห้อในจุดเดียวกัน เนื่องจากคุณสมบัติของสายพานแต่ละยี่ห้ออาจจะแตกต่างกัน

  4
 • 5

  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆเพื่อยืดอายุการใช้งานและควรจะปรับตั้งความตึงให้เหมาะสม